Nasza oferta wychowawczo-dydaktyczna ukierunkowana jest na:

  • inspirowanie dzieci do samodzielnych poszukiwań, ze szczególnym wykorzystaniem indywidualnego potencjału psychofizycznego dziecka
  • kształtowanie dobrych nawyków
  • wspomaganie rozwoju dzieci dla rozwinięcia ich zadatków wrodzonych oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji
  • kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez kształtowanie tych kompetencji, które są ważne w szkolnym kształceniu.

Zajęcia prowadzimy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN.

 
Zajęcia dodatkowe
(wliczone w czesne)

Język angielski

Nauka języka angielskiego odbywa się w naszym przedszkolu w formie zabawy. Dzieci uczą się piosenek i rymowanek, wykonują prace plastyczne mające na celu utrwalenie słówek usłyszanych podczas zabawy. Nauczyciel prowadzący zajęcia z języka angielskiego korzysta z podręczników przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także ze środków Audio, słowników obrazkowych i plansz. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu.

 Zajęcia taneczne

To zajęcia ruchowe z muzyką i tańcem. 

Gimnastyka ogólnorozwojowa 

Zajęcia ruchowe prowadzone w formie zabawy mające na celu wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz właściwy i harmonijny rozwój fizyczny dziecka.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia mają na celu usprawnienie wymowy dzieci. W formie zabawy dzieci ćwiczą swój język, mowę oraz korygują ewentualne wady wymowy.